.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Факултет "Аграрно-индустриален"

Факултет "Аграрно-индустриален"

 • Механизация и електрификация на растениевъдството
 • Механизация и електрификация на животновъдството
 • Селскостопански и хидромелиоративни машини
 • Изследване и създаване на нови работни органи и машини в областта на земеделието и животновъдството
 • Проектантско-конструкторска дейност в помощ на машиностроителни фирми и заводи
 • Промишлена топлотехника
 • Теория на механизмите и машините
 • Следприбираща обработка и съхранение на земеделската продукция
 • Интегрирани системи за земеделско производство
 • Алтернативни и възстановими енергийни източници в земеделието
 • Технологии за възстановяване на резервните части и трибология на възстановителните покрития
 • Надеждност, диагностика, мениджмънт и сервиз на техниката
 • Нефтохимия и гориво-смазочни материали (вкл. биогорива)
 • Формообразуване, композиционно формоизграждане, оформление на среда и експозиции
 • Графичен дизайн и визуални комуникации
 • Екология и опазване на околната среда
 • Синтез на лостови и зъбни механизми и геометрия на зъбните зацепвания
 • Изследване, проектиране и експертни оценки на подемно-транспортна техника
 • Консултационно-техническа помощ на земеделските кооперации и фермери
 • Експертни и сертификати оценки
 • Земеделски услуги
 • Маркетингови, мениджърски и дилърски услуги
 • Изследване, проектиране, използване и сервиз на земеделската техника
 • Устойчиво развитие и екологични аспекти на земеделското производство
 • Надеждно удължаване на жизнения цикъл на изделията и оползотворяване на ресурсите
 • Информационен дизайн – трансфер и презентация на знания и технологии