.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория по Инженерна метрология и контрол на качеството

Лабораторията по “Инженерна метрология и контрол на качеството” е  организирана  на  базата  на  научно-преподавателския състав при РУ “Ангел Кънчев”. Лабораторията разполага с  разнообразни  съвременни  уреди  и средства за измерване на линейни и ъглови размери,  лаборатория  за електроннизация на средства за измервания,  компютърна  лаборатория за  разработване  на  програмни  продукти  и  малки  производствени мощности за изработване на опитни образци.  Научно-преподавателския състав има  добри  теоретични  познания  и  значителен практически опит в направленията:

 • проектиране  и  изработване  на   нестандартни   средства   за измерване, нестандартна измервателна екипировка и  образцови  мерки за контролиране на качеството в промишлеността;
 • разработване на методики и програмни продукти за управление  на качеството в етапа на проектиране, производство и експлоатация;
 • извършване на услуги за контролиране на сложни детайли;
 • метрологична  проверка, модернизация и електронизация, сервиз и ремонт на средства за измерване;
 • консултации  по  проблемите  на  качеството  на  продукцията  и услугите  и  обучение  на  метролози,  контрольори   мениджъри   по качеството, технолози и проектанти.
 • анализ на точността на конструкциите и качеството на редуктори, скоростни и разпределителни кутии, трансмисии и др.
 • внедряване на стандартите от серията ISO 9000 и съвременни  методи за управление на качеството  в сферата на производството и услугите.

 

Адрес за контакти:

7017 Русе, ул. “Студентска” №8 Русенски университет “Ангел Кънчев”

Катедра:ТММРМ - Метрология и Качество, Тел.:(082)888 493, E-mail: mkm@uni-ruse.bg

Разработки от колектива:

 • ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ;
 • АВТОМАТИЗИРАН ХИДРОСТАТИЧЕН НИВЕЛИР;
 • УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИАМЕТРИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ФОРМАТА НА ГОЛЕМИ НЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРЕЧНИ ПОВЪРХНИНИ;
 • УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ГОЛЕМИ ЛИНЕЙНИ РАЗМЕРИ;
 • ЕЛЕКТРОНИЗИРАН БИЕНЕМЕР;
 • АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КОМЛЕКСЕН ДВУПРОФИЛЕН КОНТРОЛ НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА;
 • УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЛОСТ;
 • АВТОМАТИЗИРАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЗА КОНТРОЛ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА;
 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОНИЗИРАНЕ НА УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ГРАПАВОСТ.