.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория по "Металография, електронна микроскопия и рентгеноструктурен анализ

В лабораторията по "Металография, електронна микроскопия и рентгеноструктурен анализ" се извършват технически експертизи, изискващи макро- и микростуктурен анализ с металографски и електронни микроскопи (трансмисионен и сканиращ), рентгеноструктурен анализ, определяне на твърдост и др. При необходимост резултатите могат да бъдат документирани и чрез фотографиране.

В лабораторията може да бъде направен пълен анализ за състав на различни материали. За целта се използува японски сканиращ електронен микроскоп куплиран с рентгенов микроанализатор - Jeol Super Probe 733.

Чрез качествения анализ се получава информация за присъствуващите в материала химически елементи /за 72 елемента/. Получените резултати се съпровождат от съответното приложение - протокол.

Чрез количествения анализ се определя количеството на присъствуващите в материала елементи в тегловни проценти. Получените резултати се съпровождат от съответното приложение - протокол.

По този метод за елементите S и P апаратът дава информация за присъствието им само ако са в количества над допустимите за стомани. Присъствието на С не се регистрира нито количествено нито качествено. Предвид на това анализите за тези елементи се правят в лабораторията по класическите методи за химически анализ.

На базата на получените резултати се съставя заключение, което се подписва от лицата извършили анализа, а по желание на клиента и от директор на НИС, като се поставя и печат на Научно-изследователския сектор към университета.

За контакти:
Доц. д-р инж. Пенка Етърска -
тел.: 082/ 888 307; E-mail: etarska@uni-ruse.bg
Доц. д-р хим. Диана Цанева -
тел.: 082/ 888 307; E-mail: dvc@uni-ruse.bg
хон. доц. д-р инж. Дочо Дочев -
тел.: 082/ 888 358; E-mail: ddd@uni-ruse.bg
инж. хим. Мария Балчева -
тел.: 082/ 888  315; E-mail: balcheva@uni-ruse.bg
инж. Пенка Хаджийска -
тел.: 082/ 888 315; E-mail: pha@uni-ruse.bg