.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Научноизследователски център по вакуумни технологии и съоръжения ( Н Ц В Т С )

За контакти :
Директор: проф. дтн инж. Руско Шишков
E-mail :
rish@uni-ruse.bg

 

Секции:

Физика и технология на тънките слоеве
Ръководител:
доц. д-р физ. Димитър Попов

Термично и химико-термично обработване във вакуум
Ръководител:
проф. дтн инж. Руско Шишков

Заваряване и наваряване във вакуум
Ръководител: доц. д-р инж. Борис Матеев


 

Физика и технология на тънките слоеве

Ръководител секция:
доц. д-р физ. Димитър Попов
Тел.: 082/888 583 и 082/452 009
E-mail : dpopov@uni-ruse.bg
E-mail : Rk-19@uni-ruse.bg


Термично и химико-термично обработване
във вакуум

ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА:

 • Разработване на технологии за термично и химико-термично обработване (азотиране, навъглеродяване и азотонавъглеродяване във вакуум)
 • Разработване на технологии за нанасяне на вакуумни и формиране на вакуумно-дифузионни покрития върху метали
 • Индивидуално и групово обучение в областта на вакуумното метализиране и термичното и химико-термично обработване
 • Извършване на услуги за нанасяне на защитно-декоративни покрития върху метали, термично и химико-термично обработване на изделия от стомани и други метали
 • Изследване на корозионното поведение на различни повърхности по електрохимични методи

ОСНОВНИ ДОСТИЖЕНИЯ :

Разработени са технологии:

 • за термично обработване на стомани във вакуум (закаляване, отгряване и високотемпературно отвръщане);
 • за химико-термично обработване във вакуум (навъглеродяване, азотиране, азотонавъглеродяване);
 • за нанасяне на вакуумни защитно-декоративни хромкарбидни, хромнитридни, титанкарбидни, нитридни, карбонитридни и др. покрития, чрез магнетронно разпрашване;
 • оригинален метод (защитен с патент), и технология за плазмено вакуумно-дифузионно метализиране с възможност за съчетаване с технологичния процес за термично обработване (закаляване, отгряване).

Разработени са съоръжения:

 • за навъглеродяване, азотиране и азотонавъглеродяване във вакуум – еднокамерна пещ;
 • за термично обработване и навъглеродяване - еднокамерни и двукамерни вакуумни пещи за нуждите на “ИЦМ” – гр.Пловдив, “Бъдещност” – гр.Чирпан, “Дунарит” – гр.Русе и др.

Двукамерна вакуумна пещ за термично обработване и навъглеродяване
(“Бъдещност”- Чирпан)

 • еднокамерна пещ за плазмено навъглеродяване, азотиране, азотонавъглеродяване и плазмено вакуумно-дифузионно метализиране – ВЕП-1

  В Е П – 1
  универсална двукамерна вакуумна пещ с вградена маслена вана за термично, химико-термично обработване и плазмено вакуумно-дифузионно метализиране на стомани и други метали

 • Универсална двукамерна вакуумна пещ

Универсална двукамерна вакуумна пещ

 • оригинална конструкция на магнетрон (защитена с патент), предназначен за работа във вакуумна пещ при високи температури до 1000oC.

Ръководител секция:
проф. дтн инж. Руско Шишков
Тел.: 082/888/ 204; 317; 318
Е-mail: rish@uni-ruse.bg

Сътрудници:
доц. д-р хим. Диана Цанева
Тел.: 082/888/ 307; 318

доц. д-р инж. Иван Дерменджиев
Тел.: 082/888/ 204; 318; 368 E-mail: ivadim@uni-ruse.bg

Гл.ас. д-р инж. Мария Недева
Тел. 082/888/307; 318 E-mail: min@uni-ruse.bg

м-р спец.н.а. Илиян Йорданов Цветков
Тел. 082/888 251

 


Заваряване и наваряване във вакуум

ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА :

1. Изучаване на условията за получаване на качествени съединения от разнообразни материали чрез дифузионно заваряване във вакуум.
2. Изучаване процесите при електродъгово заваряване и наваряване с кух катод във вакуум.
3. Моделиране на заваръчните процеси.
4. Изследване влиянието на въздействие с взрив върху остатъчните

ОСНОВНИ ДОСТИЖЕНИЯ :

1. Разработени технологии за дифузионно заваряване във вакуум на следните материали:

 • алуминоокисна керамика към електролитна мед;
 • керамика от циркониев двуокис към електролитна мед;
 • порест проницаем материал (филтър) от неръждясваща стомана към същия материал;
 • неръждясваща стомана към порест проницаем материал от неръждясваща стомана.

2. Разработена технология за намаляване на остатъчни заваръчни напрежения чрез взривно въздействие.

Разработени технологии за повишаване на експлоатационната продължителност на багерни зъби и чукове за мелници чрез електрошлаково наваряване.

СЪЗДАДЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ :

1. Лабораторна инсталация за дифузионно заваряване във вакуум.

 

2. Инсталация за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум.

 

Ръководител секция:
доц- д-р инж. Борис Матеев
Тел.: 082/888/206; 316

Сътрудници:
доц. д-р инж. Младен Цветанов Трифонов
Тел.: 082/ 888/206; 316
гл. ас. инж. Петър Стойков Петров
Тел.: 082/888/206; 316
м-р спец.н.а. Веселин Тодоров Димитров
Тел.: 082/888 316