.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория "Ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране"

 ЛАБОРАТОРИЯ „РЕСУРСОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И БЪРЗО ПРОТОТИПИРАНЕ”

http://rapidprototype.uni-ruse.bg/

             Лабораторията е изградена към катедра: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Факултет: Машинно -  технологичен.

             Ръководител на лабораторията е проф д.т.н инж. Велико Иванов. Лабораторията изпълнява следните услуги: Проектиране, изследвания, внедряване, консултации, анализи, прогнози, технико-икономически оценки или доклади, програми, маркетинг - проучване в областта на ресурсоспестяващите технологии, машини и инструменти, изработване на 3D прототипи на CAD модели, цялостно разработване на необходимите CAD модели, тримерно лазерно сканиране на форма, размери, текстура и цветове на конкретни изделия.

            В лабораторията се използват собствени научни резултати и разработени технологии, методи и устройства и внедряване на достъпен чужд опит.

            Средствата, с които лабораторията разполага са компютърно оборудване, CAD системи, 3D принтер (прототипираща машина), 3D скенер, цифрово оборудване, измервателна техника и кадри.

            Услугите могат да се ползват от физически и юридически лица на  основата на договаряне чрез Научноизследователския сектор при РУ ”Ангел Кънчев".

За контакти:

проф д.т.н инж. Велико Иванов

 тел.: 082 888 249; 082 888 714, Е-mail: vivanov@uni-ruse.bg