.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Научно - изследователска лаборатория "Спектър" и Лаборатория за йонно-плазмено метализиране

ОСНОВНА ЗАДАЧА :

Развитие на вакуумните технологии за нанасяне на покрития от метали, сплави и съединения чрез усъвършенстване съответно на магнетронните и на електро-дъговите методи.

Магнетронните методи за разпрашване във вакуум се прилагат при нанасяне на отражателни, слънцезащитни, топлоотражателни, декоративни и защитни покрития върху плоско стъкло, фасонни стъклени изделия, изделия от полимери, хартия и други материали.

Електродъговите методи за изпаряване във вакуум и за формиране на нискотемпературна плазма се прилагат за нанасяне на износоустойчиви, декоративни и корозионноустойчиви покрития върху инструменти и детайли за машиностроенето, медицината, бита и др.

Инженеринговата дейност е насочена към изграждане на нови производствени мощности: проектиране на вакуумни технологични инсталации по заявки на клиенти от страната и чужбина; авторски контрол при изработване и монтиране на съоръженията; разработване на технологиите и обучение на производствениците.

Консултативната дейност е по въпроси за възможностите на вакуумните технологии и за контрола на качеството на покритията.

Провежда се обучение на студенти и специализанти и научно ръководство на докторанти.

Договорни отношения (според предмета на договорите) чрез: Научноизследователския сектор на Университета; Факултет "Машинно-технологичен"; Факултет за следдипломна квалификация.

За контакти:
проф. д-р инж. Митьо Кънев,
тел. 082/888 688, E-mail: kanev@uni-ruse.bg
изв. доц. д-р инж. Дочо Дочев,
тел. 082/888 358, E-mail: ddd@uni-ruse.bg
гл.ас. д-р физ. Първолета Дочева,
тел. 082/888 584