.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория по Светлинни и инсталационни енергоспестяващи технологии
Лаборатория по "Светлинни и инсталационни енергоспестяващи технологии"
(И О Л   С И Е Т)

С Т А Т У Т

1. Общи положения

1.1.  Изследователска и образователна лаборатория по светлинни и инсталационни  енергоспестяващи технологии (съкратено записване ИОЛ СИЕТ)  е обслужващо звено към факултет “Електротехника, електроника и автоматика” (ФЕЕА).

1.2.   ИОЛ СИЕТ организира дейността си в съответствие с Правилника за дейността на Русенския университет и Правилника за устройството и дейността на Научноизследователския сектор (НИС).

 2. Организационна структура, финансиране и управление на Изследователска и образователна лаборатория по светлинни и инсталационни енергоспестяващи технологии

 2.1. ИОЛ СИЕТ се ръководи от ръководител и включва в състава си университетски преподаватели от ФЕЕА и други основни звена, докторанти, студенти и при необходимост външни лица (университетски преподаватели от други висши училища, изтъкнати специалисти и други). Техническото обслужване на ИОЛ СИЕТ се извършва от координатор на обществени начала, а при възможност платен съгласно т. 2.4.

2.2. Дейността на ИОЛ СИЕТ се провежда на принципа на самофинансирането и самоиздръжката от постъпления по договорна тематика и дарения. Набирането на договори с външни възложители, формирането на  колективи, работата по договорите и разпределението на приходите става в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Научноизследователския сектор (НИС).

2.3. Ръководителят на ИОЛ СИЕТ я представлява пред НИС в съответствие с  Правилника за устройството и дейността на Научноизследователския сектор (НИС).

2.4.  При наличие на собствени средства, ИОЛ СИЕТ може да наеме сътрудници на щат и/или по граждански договор.

 3. Дейност на Изследователска и образователна лаборатория по светлинни и инсталационни енергоспестяващи технологии

 3.1.      Дейността на ИОЛ СИЕТ  обхваща:                 

  • разработване на проекти по структурни и други еврофондове, изследователски проекти, инвестиционни проекти, проекти по енергийна ефективност;
  • светлинен дизайн;
  • създаване на учебни, справочни и инструктивни материали, нормативни актове,  други издания на хартиен и електронен носител, мултимедийни продукти;
  • разработки по качество на висшето образование;
  • консултационна, експертна, одитна и сертификационна дейност;
  • подпомагане на учебния процес;
  • провеждане на конференции, семинари, обучения;
  • сътрудничество със национални структури и организации, международно сътрудничество.

3.2.   Творческа база: учебна лаборатория 10.301 и изследователска лаборатория 6.405.

3.3.   Позиция в Интернет пространството: собствен WEB сайт.

 4.     Специфично сътрудничество на Изследователска и образователна лаборатория по светлинни и енергоспестяващи технологии

Провежда се с:

4.1.  Висши училища от страната и чужбина;

4.2.  Неправителствени организации (НПО): Национален комитет по осветление, Съюз на енергетиците в България, Български институт за стандартизация, ФНТС и ТО на НТС – Русе, Съюз на учените, Българска стопанска камара, Русенска търговско-индустриална камара, други НПО.

4.3.  Технически комитети ТК 49, ТК 54, Група “Цвят”.

4.4.  Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

4.5.   Други структури.

 

За контакти:

доц. д-р инж. Радослав Кючуков - Р ъ к о в о д и т е л   на  лаборатория ИОЛ СИЕТ

Тел.: (082) 888 319

E-mail: rivanov@uni-ruse.bg