.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Образователна и изследователска лаборатория по транспортни средства

ИЗВЪРШВА изследователски и производствени дейности в областта на автомобилите, тракторите и карите.

ПРОВЕЖДА курс за квалификация на специалисти по "Енергийна ефективност на мобилни енергетични машини", който има:

  • Предназначение: За специалисти от транспортни, земеделски и други фирми, използващи мобилни енергетични машини с двигатели с вътрешно горене (автомобили, трактори, кари, пътно-строителна техника, стационарни горелки и др.).
  • Цел:

- Да удовлетвори повишения интерес от страна на фирмите и частните лица по проблеми, свързани с определяне разхода на горива и на енергийната ефективност на автомобилите, тракторите, карите, пътно-строителната техника, стационарните горелки и др.;

- Да извърши повишаване на квалификацията на специалистите от фирмите, отговарящи за разхода на горива на машините и за провеждане на политика за енергийна ефективност.

  • Основни характеристики:

- Курсът е едноседмичен с хорариум 40 часа (10 часа лекции и 30 часа упражнения);

- Броят на курсистите е от 10 до 12 души;

- Курсът е перманентен и започва веднага след като се съберат необходимия курс обучавани. Провежда се от понеделник до петък по 8 часа на ден;

- Курсът се провежда на територията на Русенския университет на специализирани уредби, автомобили и трактори;

- Курсът приключва с тест. Успешно завършилите курса получават свидетелство за “специалист по енергийна ефективност на мобилни енергетични машини”.

  • Цената на курса : 190 лв. на курсист без ДДС.

ПАРТНЬОРИ И ПОТРЕБИТЕЛИ в работата и дейността на ОНИЛ-ТС-ПРИЗ са физически и юридически лица, имащи нужда от консултации, разработки и съвместна работа по приложни, научни изследователски и производствени дейности в областта на:

- обучение, проектиране, използване и поддържане на транспортната техника;

- определяне на разходни норми на мобилни и стационарни машини;

- производство на разходомери за течни горива, изследване и разработване;

- системи за режимометриране на мобилни и стационарни машини;

- експресна проверка за дебит и налягане на ел. бензинови помпи за инжекционни системи;

- методики и програмни продукти в областта на транспортните средства;

- други технически средства и програмни продукти по заявка;

- квалификационни курсове и други дейности за икономично използване и управление на транспортните средства;

- магистърски курсове и обучение в докторантура.

1. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1.1. Разходомер за течни горива РТГ-2 (с гарантирана точност - грешка под 1 %)

Разходомерът е предназначен за периодично измерване на сумарния и за определяне на средния разход на гориво на моторни превозни средства с карбураторни и инжекционни бензинови и дизелови двигатели с вътрешно горене с часов разход на гориво до 100 l/h.

Разходомерът може да работи както на налягане, така и на разреждане, което позволява монтирането му на удобно място в горивната магистрала.

Броят на изконсумираните порции гориво се регистрира от електромеханичен брояч, монтиран в кутията на разходомера. Към разходомера може да бъде включена и микрокомпютърна система с възможност за измерване, изчисляване и индициране на текущите, сумарните и средни стойности на разхода на гориво.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение, V 12, 24

Средна консумирана мощност, W 10

Габарити, mm 235х125х230

Маса, kg 5,400

Обем на една порция (по желание на клиента), cm3 от 20 до 50

Относителна грешка, % до 1,0

Капацитет на електромеханичния брояч 999999

1.2. Разходомер за течни горива РТГ-4 (с гарантирана точност - грешка под 1 %)

Разходомерът е предназначен за измерване на сумарния и за определяне на средния разход на гориво на машини, работещи в стационарни условия и консумиращи течни горива (бензин или дизелово гориво) - например различни видове горелки и др.

Разходомерът може да работи като на налягане, така и на разреждане, което позволява същият да бъде монтиран на удобно място в горивната магистрала. Броят на изконсумираните обемни порции гориво се отчита чрез монтиран в кутията на разходомера електромеханичен брояч.

Предвиден е изход за връзка с електронен измерително-изчислителен блок.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение, V 220 V ±10%

Средна консумирана мощност, W 15

Обем на порциите гориво, cm3 от 20 до 50;

Максимален дебит при честота 1 Hz, l/h 180

Грешка (при дебит от 5 до 100 l/h), % до 1,0

Капацитет на електромеханичния брояч 999999

1.3. Режимомер за мобилни и стационарни машини РеМТГ

Режимомерът е предназначен за определяне режимите на работа на мобилни и стационарни машини. Работи съвместно с разходомер за течни горива РТГ-2 или РТГ-4 и се използва за: определяне разхода на течни горива; определяне на разходни норми на течни горива; определяне времето на работа на двигателя /машината под товар; определяне времето на работа на двигателя / машината на празен ход.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение, V 12, 24

Средна консумирана мощност, W 10

2. ДРУГИ ВИДОВЕ РАЗХОДОМЕРИ

Внос от Великобритания и Русия – турбинни, овални, обемни и др.

Осигурени консултации по подбирането на типа на разходомера, монтажа, схемите на свързване, работата, използването и анализа на резултатите за всички видове разходомери.

3. МЕТОДИКИ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

1. Програма "Трактест" за оптимално управление и прогнозиране на минимален разход на гориво на земеделски тракторни агрегати.

2. Методика за определяне режима на работа на двигателя по данни за разхода на гориво и честотата на въртене на двигателя.

3. Методика за подбиране на двигателя и на предавтелните числа на трансмисията по минимален разход на гориво.

4. Методика и средства за оптимално управление работата/натоварването на агрегата "трактор – фреза с активни работни органи".

5. Методика за получаване на обобщената характеристика на буксуването на земеделски колесни трактори и използването й при проектиране и изслесдването им.

6. Методика за разпределение на въртящия момент между колелата за осигуряване на минимано буксуване на трактора

4. ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ПРОГРАМИ

ПО ЗАЯВКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Технически средства и системи за ускорено и облекчено изследване и нормиране разхода на гориво на бензинови двигатели с моно и пълен инжекцион.

ОСИГУРЕНО ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И СЕРВИЗ!!!

Колектив:

доц. д-р Димитър Станчев dstanchev@uni-ruse.bg

доц. д-р Ангел Смрикаров asmrikarov@ecs.ru.acad.bg

доц. д-р Антоанета Добрева adobreva@uni-ruse.bg

доц. д-р Борис Борисов bborisov@uni-ruse.bg

доц д-р Васко Добрев vdobrev@uni-ruse.bg

доц. д-р Даниел Бекана dbekana@uni-ruse.bg

доц. д-р Илия Гинков ilginkov@mail.bg

доц.д-р Недка Станчева nedka@uni-ruse.bg

доц. д-р Христо Белоев hbeloev@uni-ruse.bg

гл.ас. д-р Тодор Деликостов delikostov@uni-ruse.bg

гл.ас. инж Ваня Стойкова vst66@abv.bg

гл.ас. д-р Асен Асенов asasenov@ecs.ru.acad.bg

инж. Стефан Батанов sdb@uni-ruse.bg

инж. Гамал Саид gsaid@ecs.ru.acad.bg

инж. Реми Одоеме odoemer@yahoo.com

За контакти:

Русе, ул."Студентска" 8, тел. 082888545, GSM 00359 (0)887 206 949,

Е-адрес: dstanchev@uni-ruse.bg

Е-страница: www.nilts.hit.bg