.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Общи сведения

Общи сведения

Научноизследователският сектор (НИС) е създаден през 1965 г. Основен предмет на дейност на НИС е организиране, административно и финансово обслужване на научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в университета.
На НИС са делегирани права за осъществяване на делови контакти от името на университета с държавни и частни организации и фирми.
НИС има пълна щатна и финансова самостоятелност.
В рамките на НИС колективи от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейности.
Конкретните резултати от работата на тези научни​​ колективи са намерили приложение в почти цяла България, а също и в редица други страни като Беларус, Белгия, Германия, Латвия, Русия, Унгария, Чехия и др.
Наред със създаването на нови нау​чни знания, технологии и продукти, основна задача на НИС е да подпомага израстването на кадровия научен потенциал на университета, а също и учебния процес чрез осъвременяването и обновяване на използваната материално-техническата база.
НИС осигурява консултации, конструкторски и технологични разработки и услуги със съвременни методи и средства, гарантиращи високо качество, надеждна работа, съвременен дизайн, съобразен с еко параметрите на европейските стандарти.

Орган за управление на НИС е
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Председател на управителния съвет:
доц. д-р инж. Данко Христов Тонев – Директор Научноизследователски сектор.

Членове :
проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов -
Декан на Аграрно-индустриален факултет;
проф. д-р инж. Даниел Михайлов Братанов -
Декан на факултет Обществено здраве и здравни грижи;
доц. д-р инж. Милко Димитров Енчев -
Машинно-технологичен факултет;
доц. д-р инж. Руси Минев Минев
- Машинно-технологичен факултет, ръководител катедра Материалознание и технология на материалите”;
доц. д-р инж. Васко Илиев Добрев -
Декан на Транспортен факултет;
доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев - факултет
Електротехника, електроника и автоматика, ръководител на Център за трансфер на технологии

 

В състава на НИС са включени и действат:

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН И РЕКЛАМЕН БЛОК

 АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ >>