.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Основни услуги в подкрепа на предприемачите

Основни услуги на ЦНП в подкрепа на предприемачеството

 1.Обучение и консултиране на студенти и преподаватели относно възможностите за стартиране на собствен бизнес. Подпомагане на студенти и преподаватели при оценка на възможността за реализация на дадена идея и пазарното търсене на продукта.

2.Подпомагане на студенти и преподаватели при намиране на финансови средства и ресурси за стартиране на собствен бизнес, в това число и провеждане на информационни кампании по текущите възможности за насърчаване на предприемачеството.

3.Подпомагане на стартиращи фирми, създадени от студенти, завършили наскоро специалисти или преподаватели от Русенския университет в тяхното управление и развитие.

4.Обучение и подпомагане на студенти и преподаватели за участие в проекти и програми за финансиране дейността на малки и средни предприятия (МСП).

5.Организиране на публични изяви, сред които: кръгли маси за разпространение на резултатите от дейността на центрове за насърчаване на предприемачеството; ежегоден Ден на предприемача и др.

6.Създаване и управление на мрежа от наставници и фирми за професионални услуги (консултанти). Участие в регионални, национални и международни мрежи по насърчаване на предприемачеството.

7.Подпомагане на студенти и преподаватели в контактите им с различни структури, подпомагащи на локално ниво МСП и подобни такива от други територии в страната и чужбина като: Бизнес центрове и инкубатори, Финансови институции, Консултанти и др.

8.Разработване на проекти от името на университета за финансиране на процеса по стимулиране на предприемаческата култура.

 За да получите достъп до тези услуги, моля да се свържете:

доц. д-р ик. Даниел Павлов- Ръководител ЦНП

 тел.: 082 888 518 ; Email: dpavlov@uni-ruse.bg 

GSM: 0884343132