.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Схема на отчисленията по договорите на НИС

СХЕМА 

за отчисленията по договорите
на Научноизследователския сектор

Чл.1. Съставът и структурата на отчисленията за Русенски университет  "Ангел Кънчев" се определя в зависимост от типа и спецификата на договора.

Чл.2. (1) По всеки договор, изпълняван на територията на Русенския университет се формират следните отчисления:

               1. преки разходи;

               2. разходи за възстановяване, възпроизводство и поддържане на машините и съоръженията;

               3. косвени  разходи за предхождащи научни изследвания, които се акумулират във фонд “НИ”;

               4. разходи за административно и финансово-счетоводно обслужване;

          Чл.3. (1) Отчисленията за преки разходи се правят при ползване на материално-техническата база на Русенския университет, ел. енергия, вода и др.

          (2) В звената (катедри, лаборатории, институти и др.) с инсталирани електро­мери, в които се изпълняват само договори по НИС, преките разходи се определят по реално отчетена ел. енергия плюс % на отчисления дадени в таблица 1.

          (3) В звената с инсталирани електромери, в които се води учебен процес и се изпълняват договори по НИС, преките разходи се определят както в ал. (2), но от консумираната ел. енергия се приспада частта, изразходвана за учебния процес.

          (4) В звената без инсталирани електромери преките разходи се определят по табл.1.

Чл.4. (1)Отчисленията за възпроизводство, възстановяване и поддържане на машините и съоръженията се договарят между ръководителя на звеното и ръководителя на договора. Отчисленията се определят като процент от цената на договора минус разходите за съизпълнители на договора. Под съизпълнител по договора се разбира всяко юридическо лице, в което Русенският университет няма участие. Съизпълнители се считат поделенията на Русенски университет, които регламентирано заплащат преките си разходи. 

          (2) Средствата съгласно чл.4. (1) се предоставят на звеното (катедрата), в която се изпълнява договора. Те могат да бъдат използвани за увеличаване и усъвършенстване на материалната база на звеното, за закупуване на консумативи за учебни цели, както и за нуждите на звеното, произтичащи от обучението на специализанти, докторанти и др. само с разрешение и доклад на ръководителя на звеното.

Чл.5. Източници за набиране на средства за фонд "Научни изследвания" са:

                1. от преотстъпения данък по Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1,5% от цената на договора;

                2. от бюджета на Русенски университет "Ангел Кънчев";

                3. отчисления от наем за машини, съоръжения и др.;

                4. дарения от спонсори.

Чл.6. Отчисленията от договорите за финансово и счетоводно обслужване се определят от Управителния съвет на НИС.

Чл.7. Данъкът върху приходите по договора е в размер на 3% съгласно чл.46 б от ЗКПО .

Чл.8. Вторият екземпляр от всеки  договор се заверява от ръководителя на звеното, където ще се изпълнява договора, ако сключваният договор не създава пречки за учебната или друга научна дейност на звеното. Ръководителят на звеното с подписа си удостоверява, че интересите на звеното от гледна точка на използваната материална база и ресурси са действително защитени, и че ръководителят на договора и привлечените за изпълнението му преподаватели и служители изпълняват в достатъчна степен своите основни задължения.

Чл. 9. Ръководителят на звеното е задължен да предостави на ръководителя на договора и неговия временен трудов колектив необходимата материална база и да упражнява контрол при нейното използване.

Чл.10. Не се допуска материално-техническата база на Русенския университет  да се използва за изпълнение на договори с други организации, фирми и дружества, докато взаимоотношенията между тях и университета  не са уредени.

                                                                                   Схема 

        на дължими разходи за данък и отчисрения от договори по НИС

                                                                                                  Т а б л и ц а  1

Група

Данък по ЗКПО

Отчисления, %

Общо

РУ”Ангел Кънчев”

НИС

Републ. бюджет

Преотстъпен данък

катедра

без електромер

с електромер

ФНИ

катедра

1

Консултантски и проучвателски договори, създаване на специфични нормативни документи, конструиране и създаване на програмни продукти без изработване на опитен образец.

1,5

-

1,5

-

-

6

9

2

Използване на техника с малка и средна eнергоемкост. Проектиране, конструиране и изработване на опитен образец от електрониката, електротехниката и машиностроенето. Ремонт, регулиране, центровка и др. на ДВГ, машини и съоръжения. Изработване на детайли по известни технологии в областта на електрониката и машиностроенето.

1,5

1,5

-

2

5

(3+ел. енергия)

7

17

(15+ ел. енергия)

3

Използване на техника с голяма енергоемкост. Проектиране и изработване на опитен образец или изработване на детайли, възли и изделия по известна технология в областта на металолеенето, заваряването, вакуумни технологии, термообработка, галванични покрития, възстановяване на детайли и др.

1,5

1,5

-

2

7

(4+ел. енергия)

7

19

(16+ел. енергия)

 Забележка: Схемата на отчисленията от договорите към Научноизследователския сектор  са утвърдени от Академическия съвет на РУ "Ангел Кънчев" с решение 2.2. на редовното заседание от 17.10.2006 г.