.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Зам. директор на НИС

Творческа биография

 

доц. д-р инж. Иван  Спасов

зам. директор на НИС

при РУ„Ангел Кънчев”

 

  тел./факс:  +359 82 888 547

тел.: +359 82 888 235

е-mail: igs@uni-ruse.bg 

 

17.10.1946г.- роден в с. Ряхово, окр. Русенски;
1965 г.- завършва Техникума по механотехника в гр. Русе, специалност “Технология на машиностроенето”;
1973 г. - завършва ВИММЕСС - Русе, специалност “Технология на машиностроенето и металообработването”;
1973 г. - приет за технолог в НИС при ВИММЕСС - Русе;
1973 г. - избран за асистент в катедра “Машинни елементи”
1983 г. - защитава кандидатска дисертация на тема: “Подобряване на технико-икономическите показатели на червячни предавки и фамилии червячни редуктори”;
1989 г. - избран за доцент по научната специалност 02.01.03 “Машинознание и машинни елементи”;
1992 г. - избран за зам. ръководител на катедра “Машинни елементи”;
1995-2011 г. - избран за зам. директор на НИС;
1998 г. - избран за ръководител на катедра “Машинни елементи”;
2008 г. - избран за ръководител на катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика"

         Научен ръководител на повече от 40 научно-изследователски договора. 
      Автор и съавтор на н
аучни публикации: над 34 статии и доклада и 8 броя учебни пособия.
        Област на научни интереси:
Механизми, машини и задвижващи системи;
Проектиране и конструиране на червячни и зъбни предавки и редуктори;
Якост и надеждност на машинните елементи; 
Изпитване на машини и съоръжения с общо предназначение.